https://blssd-with-frnds.bookingapp.nl
Helpdesk
Secure browsing technology - Safe payments and ticket-service.

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn voor de Gebruiker/Consument bij de aankoop van toegangsbewijzen voor evenementen georganiseerd door BLSSD events B.V.. Gebruiker wordt aangeraden deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat hij weet wat zijn rechten en plichten zijn wanneer hij gebruik maakt van de diensten. Door gebruik te maken van de diensten, op welke manier dan ook, aanvaardt Gebruiker daarmee gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1.1 Evenement: georganiseerde gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet beperkt tot voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, concerten en/of musicals.

1.2 Gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die toegangsbewijzen aankoopt voor een door BLSSD events B.V. georganiseerd Evenement.

1.3 Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden voor de aanschaf van toegangsbewijzen van Evenementen georganiseerd door BLSSD events B.V. door Gebruiker; Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.4 Ticket: toegangsbewijs voor een Evenement.

1.5 Servicekosten: de kosten die BLSSD events B.V. in rekening brengt aan Gebruiker voor de aankoop per Ticket.

1.6 BLSSD events B.V.

 Handelsregister: Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch (nummer: 66676401).

Artikel 2 Aankoop Ticket

2.1 Indien Gebruiker een Ticket wil aankopen, dient hij de bestelprocedure te doorlopen. Gedurende de bestelprocedure dient de Gebruiker bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het afronden van de bestelling. Gebruiker garandeert dat deze informatie correct, actueel en kloppend is.

2.2 Indien Gebruiker een Ticket heeft aangekocht bij BLSSD events B.V., kan Gebruiker het Ticket direct na betaling downloaden via de dienstdoende website. De Gebruiker ontvangt na maximaal 60 minuten een bevestiging van het feit dat hij het Ticket heeft aangekocht via het door hem opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging biedt Gebruiker tevens de mogelijkheid het Ticket wederom te downloaden.

2.3 Indien er met betrekking tot de werking van de bestelsoftware problemen zijn opgetreden, kan de Gebruiker contact opnemen met BLSSD events B.V. via het contactformulier op de dienstdoende website.

2.4 Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van BLSSD events B.V. van toepassing kunnen zijn.

2.5 BLSSD events B.V. wijst Gebruiker er op dat de aankoop van Tickets betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 3 BW zodat aan gebruiker niet het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 7:46d BW. Ook indien dit geen betrekking zou hebben op vrijetijdsbesteding, kan Gebruiker de overeenkomst niet ontbinden aangezien de aankoop van een Ticket direct met instemming van Gebruiker wordt uitgevoerd. Op grond van artikel 7:46d BW en 7:46i lid 5 onder 1 BW heeft de Gebruiker in dat geval geen mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2.6 De geleverde tickets zijn en blijven eigendom van BLSSD events B.V. en worden aan

Gebruiker geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BLSSD events B.V. niet is toegestaan om:

 1. de Tickets te verkopen aan derden danwel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken.
 2. de Tickets in enige vorm van commerciële uitingen aan te bieden danwel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.
 3. indien zich een situatie als voornoemd onder a. of b. voordoet dan zal BLSSD events B.V. de tickets ongeldig maken; houders van die betreffende Tickets zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op enige vorm van schadevergoeding.

2.7 Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

2.8 BLSSD events B.V. behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/aan te kopen Tickets. Reserveringen/aankopen die dit maximum overschrijden zullen aangepast worden/ongedaan gemaakt worden.

2.9 BLSSD events B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Tickets en/of anderszins onjuiste en/of foutieve informatie omtrent de beschikbaarheid van Tickets alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen.

2.10 Gebruiker kan alleen gebruik maken van kortingsbonnen en/of waardecheques indien daartoe gedurende de bestelprocedure uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden en de betreffende kortingsbonnen en/of waardecheques zijn uitgegeven door BLSSD events B.V..

2.11 BLSSD events B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen van Gebruikers te weigeren.

Artikel 3 Annulering of verplaatsing evenement

3.1 BLSSD events B.V. behoudt zich het recht voor om een door haar georganiseerd Evenement te annuleren/verplaatsen indien dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid noodzakelijk is. Waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, economische motieven en/of overmacht.

3.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming/ staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van BLSSD events B.V. verlangd kan worden.

3.3 BLSSD events B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afgelasting of uitstel van een Evenement alsmede de kwaliteit van het Evenement en/of de locatie waar het Evenement gehouden wordt.

3.4 Indien en voor zover het Evenement wordt geannuleerd, zal BLSSD events B.V. aan Gebruiker nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan BLSSD events B.V.. Niet vergoed worden de servicekosten die Gebruiker heeft betaald voor de diensten van BLSSD events B.V.. BLSSD events B.V. aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven en/of enige andere schade die Gebruiker mocht lijden.

Artikel 4 Garanties en vrijwaringen

4.1 Gebruiker vrijwaart BLSSD events B.V. voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de dienstdoende website van BLSSD events B.V. verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

4.2 Gebruiker garandeert dat hij bij de aankoop van tickets:

 1. geen robots, spiders, scrapers zal gebruiken, dan wel andere applicaties zal

gebruiken die op enigerlei wijze andere dan de met de bestelsoftware beoogde handelingen teweegbrengen en/of

 1. geen applicaties zal gebruiken die de bestelsoftware monitoren en/of kopiëren.

Artikel 5 Betaling

5.1 Gebruiker betaalt voor een Ticket de door BLSSD events B.V. bepaalde prijzen zoals vermeld op de dienstdoende website. Voor de aankoop van een Ticket zullen daarnaast Servicekosten worden gerekend welke bovenop de door de BLSSD events B.V. voor een Ticket vastgestelde prijs in rekening worden gebracht.

5.2 De prijzen zijn inclusief het wettelijke BTW-tarief tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.

5.3 BLSSD events B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om Tickets te annuleren of te ruilen.

5.4 Indien BLSSD events B.V. heeft besloten tot terugbetaling van het bedrag dat voor een Ticket is betaald, betreft dit nimmer de Servicekosten.

5.5 De bestelsoftware van de dienstdoende website van BLSSD events B.V. is beveiligd, zodat misbruik van uw gegevens met een redelijke mate van zekerheid kan worden uitgesloten.

Artikel 6 Onderbreking bestelmogelijkheden

6.1 BLSSD events B.V. is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker de bestelsoftware (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de software en/of website.

6.2 BLSSD events B.V. is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de bestelsoftware aan te brengen.

Artikel 7 Privacy

7.1 Tijdens het gebruik van de dienstdoende website en de bestelsoftware, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan BLSSD events B.V. verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij BLSSD events B.V. hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

7.2 Indien Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt verwerking voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen kunnen ook door derde partijen worden uitgevoerd. Gebruiker heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van Gebruiker zal BLSSD events B.V. deze wijze van verwerking direct beëindigen.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de dienstdoende website en bestelsoftware is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van ditgeen, en/of haar licentiegevers, zoals het registeren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop BLSSD events B.V. en/of haar licentiegever(s) Intellectuele Eigendomsrechten kunnen laten rusten.

Artikel 9 Gedragsregels 

9.1 Gebruiker zal zich te allen tijde dienen te houden aan de door BLSSD events B.V. gestelde en geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor Tickets zijn geleverd.

9.2 BLSSD events B.V., het beveiligingspersoneel, ander personeel en/of de politie zijn gerechtigd Gebruiker voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en/of middelen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben BLSSD events B.V., het beveiligingspersoneel, ander personeel en/of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen en/of middelen worden na afloop van het Evenement, voor zover mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

9.3 BLSSD events B.V., het beveiligingspersoneel en ander personeel behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot het evenement te ontzeggen.

9.4 BLSSD events B.V., het beveiligingspersoneel en ander personeel behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken. Gebruiker verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 10 Opzegging en ontbinding

10.1 Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot aankoop van Tickets mogelijk.

10.2 Elk der partijen heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.

10.3 De door BLSSD events B.V. voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

10.4 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Gebruiksvoorwaarden heeft BLSSD events B.V. het recht de Overeenkomst tot de aankoop van Tickets direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Tickets te annuleren, indien:

 1. Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen;
 2. Gebruiker naar mening van BLSSD events B.V., fraude heeft gepleegd, valse

betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien BLSSD events B.V. anderszins onregelmatigheden constateert.

Artikel 11 Wijziging Algemene Voorwaarden

11.1 BLSSD events B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het moment van plaatsing van de nieuwe voorwaarden op de website van BLSSD events B.V..

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de voor BLSSD events B.V. dienstdoende website en bestelsoftware is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen Gebruiker, indien dit een consument is, en BLSSD events B.V. zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker, tenzij dwingend recht anders bepaalt. In het geval van geschillen tussen Gebruiker, niet zijnde een consument, en BLSSD events B.V., zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12.3 Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en BLSSD events B.V. aan het overblijvende gedeelte gebonden. BLSSD events B.V. zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Artikel 13 Geluids- en beeldopnamen

Lid 1. Blssd events is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van bezoekers. De bezoeker die een Evenement bezoekt:

 1. stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;
 2. geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
 3. stelt noch Blssd events noch partijen die met toestemming van Blssd events gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
 4. doet jegens Blssd en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portreten imagerecht recht op de persona voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
 5. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens Blssd in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de bezoeker gemaakt kunnen worden; en
 6. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de bezoeker gemaakte beelden/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Blssd, de bezoeker zal op eerste verzoek van Blssd, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Blssd is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook

Lid 2. Uitdelen reclamematerialen

Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blssd events, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.

Lid 3. Roken

Op de Evenementenlocatie is het in beginsel slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen (rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken. Blssd events  zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. Blssd events garandeert daarbij evenwel niet dat het evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het evenement geeft de bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de bezoeker van het evenement en Evenemententerrein. De eventuele als gevolg van deze overtreding van het rookverbod aan Blssd events opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

Artikel 7: Huisreglement Voor zover er daadwerkelijk een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen gelden de volgende regels. Alle evenementen zijn voor 21 jaar en ouder, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Toegangscontrole:

-Leeftijd is minimaal 21 jaar. Bij het accepteren van deze voorwaarden geeft u aan dat u minimaal 21 jaar oud bent. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens.

-De bezoekers dienen te voldoen aan  de dresscode, bij gebreke waarvan de toegang kan worden geweigerd. Degene die de dresscode controleert, neemt hieromtrent een onherroepelijke beslissing.

-Het  tonen van legitimatie en het gekochte ticket op eerste verzoek aan medewerkers van Blssd dan wel door Blssd ingeschakelde hulppersonen is verplicht! Bezoekers dienen deze te kunnen tonen, bij gebreke waarvan uitzetting  mogelijk is. Het blijft de verantwoordelijkheid van de bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het ticket.

-Vanaf het moment dat de bezoeker het ticket heeft verkregen, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het ticket. De bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de ticket of enige andere vergoeding.  Een eenmaal verkregen ticket kan niet worden teruggegeven of geruild.

-Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement worden gefouilleerd. Wie hier niet aan meewerkt, wordt de toegang ontzegd.

-Verboden zijn mee te nemen: huisdieren, rijwielen, geluidsapparatuur, drank, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, wapens, deo, parfum, paraplu’s en/of andere gevaarlijke voorwerpen.

-Het is verboden om zonder toestemming van de organisator producten te verhandelen.

-U dient zich te onthouden van gevaarlijk gedrag, diefstal, discriminatie, geweld en/of seksuele intimidatie.

-U kunt de toegang geweigerd worden dan wel ontzegd als u hinderlijk dronken/onder invloed bent. Dit ter beoordeling van de organisatie.

-De bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van Blssd en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.

-Het is de bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op of rond de evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

-Het is de bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de bezoeker evenmin toegestaan het imago van Blssd events haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners te (doen) schaden. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie en/of het imago van Blssd events, haar Evenementen als ook haar eventuele samenwerkingspartners, is de bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

-De bezoeker wordt geadviseerd om oordoppen te dragen om gehoorschade te voorkomen.

-Gevonden voorwerpen kunt u voor afgeven aan de persoon achter de bar, toonbank bij de kluisjes of aan de kassa. Deze worden door Blssd slechts 2 weken bewaard.

-Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de bezoeker uitsluitend tijdens het Evenement worden ingeruild. Blssd zal nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan.

Algemeen gedrag

-Probeer plezier te maken!

-De organisatie is steeds gerechtigd om te mogen fouilleren en/of te visiteren gedurende het feest en spullen in beslag te nemen dan wel te vernietigen, voor zover het zaken betreft zoals hierboven beschreven.

Verwijdering

Wie zich niet aan de regels houdt, kan direct van de evenementenlocatie worden verwijderd.

Vrijwaring

De deelnemer aan het evenement vrijwaart de organisatie voor alles aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het evenement; dit in de meest brede zin van het woord.

Klachten

Blssd events  zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. Blssd events tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de overeenkomst en/of de dienstverlening van Blssd, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een email te sturen naar info@blssd.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de evenementenlocatie bij Blssd events te worden gemeld.

Aansprakelijkheid

Het bijwonen van het evenement is geheel voor eigen rekening en risico. Het reizen van en naar als ook het betreden van het evenement  en het bijwonen hiervan geschiedt geheel op eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of diefstal c.q. kwijt geraakte spullen. De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekering dekt in het geval er schade/letsel ontstaat aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Blssd events is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van spullen (diefstal en verlies inbegrepen) die in kluisjes worden bewaard van een externe derde partij.

Blssd is niet aansprakelijk voor de wijze waarop aan het programma van het evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het evenement.

Bezoekers stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan.